Struktura regionalna (lokalizacja) inwestycji bezpośrednich

Jak wynika z licznych badań, zdecydowana większość inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego lokuje się wokół największych aglomeracji miejskich oraz w Polsce zachodniej.

Z danych GUS na koniec 1994 roku wynika, że najwięcej spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowano w Warszawie (6818) .

Kolejne pozycje pod tym względem zanotowały województwa: poznańskie (1294), gdańskie (1272), katowickie (1268), szczecińskie (1045), wrocławskie (1029), krakowskie (752), oraz łódzkie (677). Najmniej spółek bo zaledwie 16 zarejestrowano w województwie zamojskim, nieco więcej w chełmskim (24) oraz w bialskopodlaskim i łomżyńskim (po 29) .[1] W następnych latach – 1995 – 1997 – tendencje te były umacniane.

Szanse rozwoju gospodarczego tych regionów zależą w znaczącym stopniu od tego, w jaki sposób postrzegane jest przez inwestorów ryzyko inwestowania na danym terenie. Ryzyko to różnicuje się nie tylko w skali państw, ale także w skali mniejszych jednostek przestrzennych – miast i regionów. Badania ryzyka inwestycyjnego od kilku lat prowadzi Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Uzyskane wyniki wskazują, że do regionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej „należą tereny o wysokim stopniu urbanizacji, relatywnie dobrze rozwiniętym zapleczu przemysłowym, charakteryzujące się stosunkowo wysoką, jak na warunki polskie, chłonnością rynku. Na obszarach tych najlepiej rozwinięta jest telekomunikacja i komunikacja. Do grupy przoduj ącej należą województwa: warszawskie, gdańskie, katowickie, poznańskie, wrocławskie i krakowskie”.[2]

Cechą charakterystyczną transformacji polskiej gospodarki jest różnorodność metod i dróg jej prywatyzacji. Prywatyzacja z udziałem kapitału zagranicznego, realizowana zwłaszcza w formie ZIB, stanowi potencjalnie jedną z najbardziej atrakcyjnych dróg aktywizacji regionów. Potencjał gospodarczy ulega wzmocnieniu, nowi właściciele z reguły wnoszą do sprywatyzowanych firm nowoczesną technologię, nowoczesne metody organizacji i zarządzania, dostęp do nowych rynków zbytu, środki niezbędne do uzdrowienia sytuacji finansowej firm. Z punktu widzenia państwa atrakcyjność ZIB wynika także z faktu, że są one transferem finansowym, który nie powoduje powstawania długu i związanych z tym kosztów obsługi i spłaty. Zasilone w ten sposób firmy wykazuj ą ekspansję, która przyczynia się do wzrostu zatrudnienia oraz zapotrzebowania na rzeczowe czynniki produkcji.

Badania dowiodły, że obraz firm w regionach o najwyższych nakładach inwestycyjnych jest niewątpliwie pozytywny. Firmy te inwestują, wprowadzaj ą nowe technologie i produkty, inwestują w kapitał ludzki. Niektóre z nich zapewniają swym pracownikom względnie atrakcyjne wynagrodzenie. Cechują się też z reguły wysoka dynamiką wzrostu przychodów i zysków netto.

W Polsce istnieją duże oczekiwania związane z rozwojem gospodarki, pozytywną rolą kapitału zagranicznego i samych inwestycji bezpośrednich. Wynikają one ze świadomości różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, który oddziela Polskę od najbardziej rozwiniętych krajów.

Prawdopodobnie nie wszystkie inwestycje zagraniczne są jednoznacznie korzystne. Stąd konieczność selektywnego ich traktowania.

Wypracowanie odpowiednich procedur postępowania w tym zakresie wymaga z kolei systematycznych, pogłębionych analiz efektów i dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem kapitału zagranicznego w Polsce i w poszczególnych jej regionach.

[1] Inwestycje zagraniczne – szanse i zagrożenia, B. Durka, op. cit. s. 78.

[2] Prywatyzacja polskiej gospodarki w ujęciu regionalnym, praca zbiorowa pod redakcją M. Jarosz, op. cit., s. 36.

Reklamy

Motywy inwestorów i korzyści krajów przyjmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

czwarty podrozdział pracy dyplomowej

Przedstawiony wcześniej szybki wzrost roli ZIB w gospodarce światowej rodzi pytanie o korzyści, jakie z tego tytułu osiągają zarówno kraje przyjmujące inwestycje jak i kraje inwestujące.

Gospodarka kraju wywożącego kapitał w postaci ZIB może dawać korzystne skutki ale również stwarzać pewne przeszkody. Do korzystnych stron inwestowania za granicą można zaliczyć:

 • niższe koszty płac za granicą niż w kraju,
 • obecność na rynku zbytu za granicą,
 • długofalowe zwiększenie zdolności konkuren­cyjnej,
 • zdobywanie nowych rynków zbytu,
 • wyeliminowanie ryzyka walutowego,
 • często tańsze surowce,
 • niższe koszty transportu do odbiorców,
 • ulgi podatkowe w kraju inwestowania,
 • wyeliminowania problemów z wwozem towarów,
 • tani reimport.

Z kolei przeszkody podejmowania ZIB to m.in.:

 • ograniczenie, w niektórych okolicznościach, transferu zysków,
 • ryzyko polityczne, np. groźba wywłaszczenia,
 • możliwa dyskryminacja, jeśli przedsięwzięcie staje się konkurencyjne wobec produkcji własnej kraju inwestowania,
 • stosowany czasem warunek udziału mniejszościowego, co może prowadzić do krępowania działalności inwestora.

Wśród utrudnień podejmowania inwestycji za granicą wymienia się także utratę miejsc pracy w kraju. Jednak jest to teza co najmniej dyskusyjna, gdyż skutek taki nie musi wcale występować.[1]

Wymienione korzyści i przeszkody pozwalają na ustalenie głównych, czterech grup motywów inwestowania za granicą:

 • motyw zbytu (zdobywanie lub zachowanie dotychczasowych rynków zbytu),
 • motyw zaopatrzenia (np. pewniejsze zaopatrzenie w surowce),
 • motyw obniżki kosztów (np. tańsza siła robocza),
 • motyw ochrony środowiska (np. niższe wymogi w tym zakresie w kraju inwestowania).[2]

Z obserwacji zachowań inwestorów w krajach zachodnich wynika, że dominującym motywem inwestowania jest motyw rynków zbytu, a w drugiej kolejności motyw ochrony środowiska.

Bardzo złożony i wielostronny jest także wpływ ZIB, zwłaszcza odbywających się z udziałem korporacji międzynarodowych, na gospodarkę kraju przyjmującego kapitał. Jednak należy zauważyć, że wpływ ten polega na czymś innym w sytuacji, gdy inwestycje mają miejsce w kraju rozwijającym się, a inny – gdy są dokonywane w kraju rozwiniętym.

W krajach rozwijaj ących się korzyści płynące z dopływu ZIB wiążą się przede wszystkim z niedostatecznym wyposażeniem tej grupy krajów w kapitał. W takiej sytuacji ZIB stają się ważnym środkiem zwiększającym fundusz inwestycji, a co za tym idzie, poziom aktywności gospodarczej i zatrudnienia. W krajach takich ZIB stanowią także szansę poprawy bilansu płatniczego zarówno w krótkim (w wyniku dopływu kapitału), jak i długim okresie (w wyniku wzrostu eksportu towarów). Ponadto, ze względu na fakt, że inwestycjom zagranicznym towarzyszy najczęściej transfer technologii, kraje rozwijające się mają możliwość podniesienia w ten sposób poziomu zaawansowania technicznego swojej gospodarki.[3]

W niektórych krajach rozwiniętych inwestycje zagraniczne są także traktowane jako źródło zwiększenia podaży środków kapitałowych niezbędnych do rozwoju regionów mniej zaawansowanych gospodarczo. Na tego rodzaju korzyści liczą nawet kraje zasobne w kapitał. Odbiciem tego jest m.in. polityka przyciągania kapitału na tereny byłej NRD, prowadzona zarówno przez rząd federalny, jak i władze krajów związkowych Niemiec.[4]

ZIB mogą również prowadzić do normalizacji sytuacji rynkowej. Dzieje się tak, kiedy zagraniczne inwestycje bezpośrednie mają miejsce w branży zdominowanej przez przedsiębiorstwa krajowe i gdy pojawienie się zagranicznego konkurenta przyczyni się do zmniejszenia stopnia monopolizacji danej branży.

Kolejnym skutkiem przypływu kapitału zagranicznego, zarówno w kraju rozwiniętym, jak i rozwijającym się, jest występowanie obawy przed politycznymi następstwami zdominowania gospodarki narodowej przez obcy kapitał, który (w domniemaniu) reprezentuje w pierwszej kolejności interes narodowy kraju pochodzenia. Należy nadmienić, że państwo zezwalające na podejmowanie u siebie ZIB ma bardzo dużą swobodę regulowania warunków działania obcego kapitału. Wydając odpowiednie przepisy, może nie dopuszczać do rodzajów działalności gospodarczej uznawanych za istotne dla interesów narodowych.[5] [6]

Jednocześnie, wprowadzając tego rodzaju przepisy, należy pamiętać, że praktycznie mogą one całkowicie zniechęcić inwestorów zagranicznych do podejmowania przedsięwzięć w danym kraju, a zwłaszcza wtedy, gdy inne czynniki tj. rozmiary rynku, położenie geograficzne, bogactwa naturalne, stan gospodarki, nie równoważą uciążliwości wynikających z wprowadzenia tego rodzaju ograniczeń.[7]

[1]  Handel zagraniczny – organizacja i technika, praca zbiorowa pod redakcją J. Rymarczyka, op. cit., s. 31.

[2]  Tamże, s. 32.

[3]   Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa pod redakcją A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej – Wyrzykowskiej, op. cit., s. 135.

[4]  Tamże, s. 136.

[5] Por.: jw., s. 136.

[6] Por. jw., s. 137.

[7] Por. jw., s. 137.

Pojęcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

drugi podrozdział pracy dyplomowej

W teorii i praktyce gospodarczej pojęcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest definiowane na wiele sposobów.

ZIB to forma długoterminowej lokaty kapitału za granicą polegająca na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał zakładowy albo wykupieniu takiej liczby akcji (udziałów) zagranicznego przedsiębiorstwa, która pozwala na kontrolowanie jego działalności.

Do inwestycji zalicza się również udzielanie kredytów zagranicznym przedsiębiorstwom lub zlokalizowanym za granicom przedsiębiorstwom z udziałem własnym, a także wyposażanie je w dobra inwestycyjne.[1]

ZIB to także przedsięwzięcia gospodarcze polegające na zakupie gotowych dóbr inwestycyjnych w celu zapewnienia przyrostu majątku trwałego dla potrzeb rozwoju produkcji i usług materialnych, a w sferze nieprodukcyjnej dla zwiększenia trwałej bazy materialnej usług społecznych (oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, itp.).[2]

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to lokaty kapitału, podejmowane z zamiarem uzyskania bezpośredniego wpływu na działalność przedsiębiorstwa, w którym się inwestuje, albo dostarczenie nowych środków przedsiębiorstwu, w którym inwestor ma już znaczący udział. Motyw kontroli, tj . zamiar wywierania bezpośredniego wpływu na zagraniczne przedsiębiorstwa jest wymieniany jako istotne kryterium bezpośrednich inwestycji zagranicznych, o czym świadczą definicje MFW i OECD.[3]

Według definicji MFW, bezpośrednie inwestycje zagraniczne to inwestycje dokonywane w celu zdobycia trwałego udziału w przedsiębiorstwie działającym w gospodarce innej, niż gospodarka inwestora. Przy czym celem inwestora jest zdobycie efektywnego wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zagraniczny podmiot lub grupa powiązanych ze sobą podmiotów, która dokonuje inwestycji, nazwana jest zagranicznym inwestorem. Poszczególne kraje przyjmuj ą dla potrzeb statystki udziały mieszczące się w przedziale od 10% do 25%, jako dolną granicę wyznaczającą dokonanie bezpośrednich inwestycji.[4]

Definicja rekomendowana przez OECD podobnie określa istotę ZIB, jak proponowana przez MFW, ale jest bardziej precyzyjna w ilościowym określeniu dolnej granicy udziałów decydującej o charakterze lokaty. W związku z tym stała się punktem odniesienia zarówno dla definicji stosowanych przez kraje członkowskie WE, jak i kryterium weryfikacji danych statystycznych gromadzonych w tych krajach.

Zgodnie z definicją OECD, zagranicznym inwestorem bezpośrednim jest jednostka, publiczne lub prywatne przedsiębiorstwo, grupa powiązanych ze sobą jednostek, grupa powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, która posiada przedsiębiorstwo powstałe w wyniku bezpośredniej inwestycji (direct investment entrprise), tj . filię z większościowym lub mniejszościowym udziałem lub oddział operujący w kraju innym, niż kraj stałego osiedlenia bezpośredniego inwestora.[5]

Przedsiębiorstwo powstałe w wyniku bezpośrednich inwestycji jest definiowane jako przedsiębiorstwo, w którym pojedynczy inwestor zagraniczny kontroluje 10% lub więcej zwykłych udziałów lub kapitału uprawniającego do głosowania, albo ma efektywny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Dopuszcza się elastyczne traktowanie limitu 10% w niektórych sytuacjach, kiedy mogą być wzięte pod uwagę inne czynniki determinujące wystąpienie stosunków typowych dla bezpośrednich inwestycji (np. reprezentacja w radzie dyrektorów, udział w procesie podejmowania decyzji, materialne transakcje wewnątrz – firmowe).[6]

ZIB są bez wątpienia najbardziej pożądanym przez wszystkie kraje rodzajem inwestycji. Stwarzają one m.in. nowe miejsca pracy i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju gospodarza. Są one bardzo ważnym elementem międzynarodowego ruchu kapitału.

[1]  Handel zagraniczny – organizacja i technika, praca zbiorowa pod redakcją J. Rymarczyka, PWE, Warszawa, 1996, s. 31.

[2] T. Pyka, K. Marcinek, H. Szkaradkiewicz, Zarys ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego, AE, Katowice, 1979, s. 11.

[3] J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo – Wschodniej, UŁ, Łódź, 1996, s. 12.

[4] Por.:   J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo – Wschodniej, op. cit. s. 13.

[5] Por.: jw.

[6]  Por.: J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo – Wschodniej, op. cit. s. 13

Wielkość zainwestowanego kapitału w wybranych krajach

W światowym wywozie kapitału w postaci ZIB dominującą pozycję stanowią kraje uprzemysłowione. Jest to szczególnie widoczne w eksporcie, w którym przypada na nie aż 97% już istniejących lokat kapitałowych. W imporcie pozycja tej grupy jest również bardzo wysoka (około 82%).

Można zatem powiedzieć, że gros światowego obrotu kapitałowego odbywa się między krajami rozwiniętymi. Jednakże rola pozostałych krajów, choć na razie drugoplanowa, zaczyna wyraźnie wzrastać.

Krajem o największym kapitale zgromadzonym w postaci ZIB są Stany Zjednoczone.[1] W samych tylko USA zainwestowano co czwartego dolara (w sumie 84 629 mln USD) wydanego na zagraniczne inwestycje bezpośrednie.

Wykres 3 pokazuje wielkość zainwestowanego kapitału w wybranych krajach rozwiniętych Ameryki Północnej oraz Europy (dane na rok 1996 w mln USD).

Wykres 3. Inwestycje zagraniczne w wybranych krajach w 1996 r. (w mln USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Investment Report 1997.

Wykres 4 przedstawia największych inwestorów międzynarodowych (dane na rok 1996 w mln USD).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Investment Report 1997.

Warto zaznaczyć, że kraje Unii Europejskiej są beneficjentami prawie 1/3 kwoty ogólnej zagranicznych inwestycji bezpośrednich na świecie – 99 416 mln USD z ogólnej kwoty 349 227 mln USD

co daje im silną pozycję biorąc pod uwagę sumę zagranicznych inwestycji bezpośrednich w krajach rozwiniętych. [2]

[1] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa pod redakcją A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej – Wyrzykowskiej, op. cit., s. 132.

[2] W. Zysk, Konkluzje Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997), op. cit., s. 4.

Pojęcie i formy wywozu kapitału

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

pierwszy podrozdział pracy dyplomowej

Wywóz kapitału oznacza wywóz środków rzeczowych lub finansowych, które będą służyć za granicą do wytwarzania produktów materialnych lub usług, przynosząc eksporterowi dochód z tytułu wykorzystania. Wywóz kapitału rzeczowego różni się od eksportu towarów tym, że ten drugi stanowi przeniesienie prawa własności i przynosi dochód ze sprzedaży.

Eksport kapitału obejmuje dodatkowo pomoc kapitałową, np. jednostronny transfer środków rzeczowych lub funduszy, nisko oprocentowane kredyty.

Rozróżniamy wywóz kapitału pożyczkowego, zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB[1]) i zagraniczne inwestycje portfelowe.[2] Kapitał pożyczkowy stanowi wkłady gotówkowe oraz inne niż akcje papiery wartościowe; często są to obligacje.[3] [4]

Międzynarodowy ruch kapitału pojawił się jednocześnie z rozwojem handlu zagranicznego. Międzynarodowy przepływ kapitału rozwinął się na szeroką skalę w XIX wieku, w związku z potrzebami szybko wzrastającej produkcji przemysłowej w krajach Europy Zachodniej. Dalszy rozwój ilościowy wywozu kapitału nastąpił po drugiej wojnie światowej; dokonały się też poważne zmiany w jego strukturze.

Przepływ kapitału w formie inwestycji bezpośrednich odbywał się w okresie od zakończenia drugiej wojny światowej do początku lat siedemdziesiątych w relatywnie szybkim tempie. W latach 1960 – 1973 przeciętna dynamika jego wzrostu wynosiła 12,6% tj . była wyższa od wielu innych wskaźników ekonomicznych, w tym od wzrostu tempa handlu międzynarodowego, produktu narodowego brutto krajów kapitalistycznych, produkcji przemysłowej.

W latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych nastąpiło osłabienie wzrostu tych inwestycji, często wskutek głębokich recesji gospodarczych, częściowo zaś w związku ze zwiększeniem w tym czasie przepływów kapitału pożyczkowego.

[1] Często używany skrót zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

[2] Dwie ostatnie formy wywozu kapitału nazywa się niekiedy inwestycjami produkcyjnymi.

[3] Akcja jest papierem wartościowym świadczącym o udziale jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej i dającym mu prawo do otrzymania dochodu w postaci dywidendy.

[4] Obligacja jest papierem wartościowym stanowiącym dowód wierzytelności. Zobowiązuje ona wystawcę (emitenta) do zapłaty (w chwili wykupu) posiadaczowi obligacji kwoty w niej wymienionej oraz do bieżącego regulowania ustalonego z góry dochodu.

Bariery bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Oceniając ekonomiczne warunki działania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, GUS przeprowadził badanie inwestorów zagranicznych. Systematycznym badaniem objęto ponad 2 tys. przedsiębiorstw krajowych i około 150 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Były to głównie duże i średnie firmy.

Po przeprowadzeniu badań przedsiębiorstw, stwierdzono istotne różnice w ocenach między przedsiębiorstwami z kapitałem zagranicznym i przedsiębiorstwami krajowymi. W działalności przedsiębiorstw wyodrębniono następujące typy barier: popytowe, podażowe, finansowe i systemowe.

0 bariery popytowe – są mniej dokuczliwe dla firm zagranicznych niż dla przedsiębiorstw krajowych. Firmy zagraniczne mniej obawiały się konkurencji ze strony importu, jednak bariera niedostatecznego popytu zagranicznego jest dla nich silniej odczuwana. Może to świadczyć o tym, że oferta rynkowa firm zagranicznych jest bardziej atrakcyjna dla rynku krajowego niż dla rynku zagranicznego, na którym jest już dobrze znana.

0 bariery podażowe – są na ogół mniej dotkliwe dla przedsiębiorstw zagranicznych niż dla przedsiębiorstw krajowych. Zwłaszcza w zakresie ocen stopnia nowoczesności parku maszynowego przewaga tych pierwszych jest zdecydowana. Natomiast brak wykwalifikowanych pracowników jest równie dokuczliwy dla obu grup przedsiębiorstw.

0 bariery finansowe – podobnie jak dwie pierwsze, są mniej odczuwalne przez obcy kapitał. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego maj ą wyraźnie mniej kłopotów z uzyskaniem kredytów na korzystnych warunkach. Mniej uciążliwe jest dla nich także obciążenie budżetowe.

0 bariery systemowe – nie są jednoznacznie oceniane przez badane grupy podmiotów. Z jednej strony, przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego nie mają szczególnych kłopotów z realizacją procesu inwestycji, ale z drugiej strony dużo gorzej niż ogół podmiotów oceniają stan przepisów prawnych. Być może jest to subiektywny efekt szoku adaptacji do prawa polskiego. Na pewno jednak jest to także sygnał o potrzebie poprawy istniejącego stanu rzeczy w tej materii.[1]

Spora grupa inwestorów zagranicznych jako najważniejszą barierę inwestowania w Polsce postrzegała jeszcze nie tak dawno niestabilność polityczną. Przejawy destabilizacji sytuacji politycznej, spory o politykę gospodarczą i wdrażane instrumenty finansowe mogłyby wpłynąć na kształtowanie się niekorzystnego wizerunku naszego kraju i zmniejszyć naszą atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych.

Jednakże ostatnie dwa, trzy lata pokazały, że pomimo zmiany rządu, parlamentu – jednym słowem – zmiany polityki państwa nie zmienia się polityka gospodarcza. Relatywnie dobre wyniki gospodarcze wskazują, że nasz kraj pozostaje nadal atrakcyjny dla kapitału zagranicznego.

Inwestorzy zagraniczni oceniając czynniki zniechęcające do inwestowania w Polsce eksponowali niespójny i niestabilny system prawny, niekorzystną dla inwestorów zagranicznych politykę celną, duże ryzyko inwestycyjne, konflikty społeczne, powolne tempo i niewystarczający zakres reform gospodarczych, nadmierne roszczenia związków zawodowych.

Utrzymująca się od 1994 roku dynamika wzrostu polskiej gospodarki zadecydowała o lepszej pozycji Polski na listach porównujących atrakcyjność inwestowania.[2]

Oceniając Polskę inwestorzy zagraniczni skarżą się na biurokrację. Stwierdzono, że w naszym kraju nie ma zadawalającej regulacji prawnej dotyczącej inwestycji zagranicznych.

[1] Por.: Inwestycje zagraniczne w Polsce, prac zbiorowa pod redakcją B. Durka, op. cit., s. 12.

[2] Inwestycje zagraniczne w Polsce, prac zbiorowa pod redakcją B. Durka, op. cit., s. 116.

Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarce światowej

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie stanowią tylko niewielką część światowych przepływów kapitałowych, nieporównywalnie małą w odniesieniu do obrotu akcjami na światowych giełdach kapitałowych. Z pewnością mają jednak wpływ na wolumen obrotu na rynku akcji. Dynamika wzrostu inwestycji (25 – 30% rocznie) jest kilkakrotnie wyższa od rocznych przyrostów światowych obrotów towarowych. Wzrost znaczenia sektora usług w najbardziej rozwiniętych krajach, a także obejmująca go deregulacja spowodowały w ostatnich latach znaczne zainteresowanie zagranicznych inwestorów. W konsekwencji udział sektora usług w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich osiągnął poziom 60% pod koniec lat 80.[1]

Po załamaniu w początkach ubiegłej dekady, od 1985 r. następuje ich dynamiczny wzrost, a ich suma powiększa się szybciej niż tempo wzrostu PKB. W efekcie , w początkach lat dziewięćdziesiątych, skumulowana wielkość inwestycji zagranicznych stanowiła 8% światowego PKB.

Tak duży przyrost ZIB we wspomnianym okresie wynika ze splotu działania kilku czynników. Jak się podaje przyczyną tego wzrostu i największej do tej pory rocznej wartości inwestycji jest wzrost gospodarczy oraz liberalizacja handlu w skali globalnej, a co za tym idzie wzrost handlowych operacji transnarodowych korporacji za granicą.[2] Wzrost ZIB wiąże się również z postępem technicznym, a zwłaszcza rewolucyjnymi zmianami w dziedzinie przetwarzania i przenoszenia informacji (komputeryzacja i łączność satelitarna).[3] [4]

Niezwykle ważnym czynnikiem przyspieszającym tempo inwestycji zagranicznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat były też procesy

integracyjne, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Postęp w integracji w ramach EWG, a następnie Unii Europejskiej prowadził do systematycznej eliminacji ograniczeń ruchu kapitału między krajami wspólnoty, przyczyniając się tym samym do rozwoju ZIB.

Coraz większe znaczenie inwestycji zagranicznych wiąże się także z niektórymi procesami zachodzącymi w dziedzinie polityki ekonomicznej. W skali pojedynczych krajów jest to proces masowej prywatyzacji i deregulacji niektórych branż czy też gałęzi gospodarki znajdujących się w rękach państwowych bądź jednego przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem państwowym (np. lotnictwo, telekomunikacja).

W ostatnich latach następuje dalszy, bardzo dynamiczny rozwój inwestycji zagranicznych. Jak podaje Światowy Raport Inwestycyjny 1997 boom w dziedzinie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w skali światowej nie słabnie.

Rok 1996 przyniósł nowe rekordy pod względem poziomu inwestycji zarówno podjętych w ostatnim roku (flows), jak i skumulowanych (stocks). Wartość napływu (inflows) zagranicznych inwestycji bezpośrednich w roku 1996 w skali świata wzrosła o 10% do 349 mld USD (w roku 1995 – 317 mld USD), gdy wartość odpływu (outflows) zagranicznych inwestycji bezpośrednich w roku 1996 w skali świata wzrosła o 2% mld USD (w roku 1995 – 339 mld USD).[5] [6]

Wzrost przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich w skali światowej spowodował w dalszej konsekwencji wzrost nominalnej wartości światowego GDP (world gross domestic product) w 1996 roku o 6,6% (z 28 264 mld USD w 1995 roku do 30 142 mld USD w roku 1996) oraz wzrost wartości eksportu towarów i usług o 4,5% (z 5 848 mld USD w 1995 roku do 6 111 mld USD w roku 1996).[7]

Wykres 1 obrazuje przyrost wartości światowego GDP w mld USD na przełomie lat 1995 i 1996.

Wykres 1.Przyrost wartości światowego GDP w latach 1995 – 1996 (w mld USD)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie W. Zysk, Konkluzje Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997),op. cit. s. 3.

[1]  Współczesna gospodarka światowa, praca zbiorowa pod redakcją A. B. Kisiel – Łowczyc, op. cit., s. 127.

[2]  W. Zysk, Konkluzje Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997), AE, Kraków, 1998, s. 3.

[3]   Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa pod redakcją A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej – Wyrzykowskiej, op. cit., s. 130.

[4]  Tamże, s. 131.

Tamże, s. 131.

[6]  W. Zysk, Konkluzje Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997),op. cit. , s. 2.

[7]  Tamże, s. 3